« Tagasi

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 29.03.2022 KORRALDUSEGA NR 352 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI LINNAS, EDISE KÜLAS, EDISE TEE 55 ELAMU LAIENDAMISEKS.

Jõhvi Vallavalitsusele esitatud 16. märtsil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/03504 elamu (EHR kood 102027658) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust Jõhvi vallas Edise külas Edise tee 55 (katastritunnus 25101:001:0952) kinnistul.

Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on Edise tee 55 kinnistu perspektiivne kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning detailplaneeringu kohustusega ala. Viidatud krundi osas detailplaneeringut koostatud ei ole. Edise tee 55 kinnistu praeguse hetkel on 100 % elamumaa. Jõhvi valla üldplaneeringu järgi on arendustegevusel kohustuslik arvesse võtta üldplaneeringuga kavandatud juhtotstarbeid. Samas võib Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt maaomanik kasutada maa-ala praegusel sihtotstarbel seni kuni ta seda soovib. Kuna maaomanik jätkab maakasutust praegusel sihtotstarbel, siis on Jõhvi Vallavalitsus seisukohal, et elamu laiendamine üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ei ole arendustegevus.

Planeerimisseadus §125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 18. aprillil 2022.a.

Jõhvi Vallavalitsuse korraldus nr 352