« Tagasi

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 23.08.2022 KORRALDUSEGA NR 714 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI VALLAS, JÕHVI LINNAS, PÄÄSUKESE TN 21 SUVILA PÜSTITAMISEKS

ALTESE OÜ, registrikood 16128015, esitas 25. juulil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr

2211002/09030 suvila püstitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Pääsukese tn 21 (katastritunnus

25301:024:0001) kinnistul.

Kaitseministeerium kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu 14.08.2022.

Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu

kohaselt on Pääsukese tn 21 kinnistu pereelamu maa ning detailplaneeringu kohustusega ala.

Viidatud krundi osas detailplaneeringut koostatud ei ole.

Planeerimisseadus §125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada

detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või

laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale

ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades

sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas

projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või

laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine planeerimisseaduse

§ 125 lõikes 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on

huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus

esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 15. septembril 2022.a.

Jõhvi Vallavalitsuse korralduse nr 714