« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi vallavara spetsialisti ametikoha täitmiseks

Vallavara spetsialisti ametikoha eesmärk on tagada vallavara sihipärane ja efektiivne kasutamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;

 • omama kõrgharidust;

 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;

 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;

 • omama juhiluba (B2);

 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • motivatsioonikiri tulevasest tööst vallavara spetsialistina;

 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Viktoria Tsventarnaja, e-posti aadress viktoria.tsventarnaja@johvi.ee.

Dokumendid esitada eesti keeles 21. oktoobriks 2018 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse vallavara spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 5381 4520.