« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitisregistri pidamine, ehituslike ja projekteerimisalaste küsimuste lahendamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast, ning ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Jõhvi vallas.

 

Nõuded kandidaadile:

 • ehituslik- või tehniline kõrgharidus (sh. rakenduslik) või vastav ametialane ettevalmistus;
 • vähemalt kaheaastane töökogemus avalikus sektoris sarnasel ametikohal või viieaastane töökogemus ehituse, tehniliste projektide, projekteerimise või järelevalve valdkonnas;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • ehitusalase seadusandluse tundmine;
 • ehitisregistris menetluste läbiviimise tundmine;
 • ehitusprojektide lugemise ja arusaamise oskus;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel (C1) ning vene keelt suhtlustasandil;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja suutma töötada iseseisvalt, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst ehitusspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Arvo Aller, e-posti aadress arvo.aller@johvi.ee.

Dokumendid esitada 15. veebruariks 2022 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitusspetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 5301 9338.