« Tagasi

Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise ja planeeringuga elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Jõhvi Vallavalitsus teatab, et Jõhvi Vallavolikogu 21. aprilli 2022 otsusega nr 57 algatati Jõhvi valla üldplaneeringu ja planeeringu elluviimisega kaasneva  keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamise.
 
Jõhvi valla kehtiv üldplaneering (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127) on käesolevaks ajahetkeks kehtinud 9 aastat ning selle aja jooksul on muutunud nii seadusandlus, majanduslik olukord kui ootused elukeskkonnale. Üldplaneering vajab ajakohastamist ja uuendatud lähenemist valla ruumilise arengu kujundamiseks.
 
Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu valla territooriumi tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, maa- ja veealade üldiste kasutus- ning ehitustingimuste määramine, planeerimisseaduse §-s 75 sätestatud ülesannete lahendamine. Koostatavast üldplaneeringust peab saama kohalikule omavalitsusele sisukas strateegilise arengu dokument kvaliteetse elu- ja majanduskeskkonna loomiseks. 
 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2 kohaselt tuleb samaaegselt üldplaneeringu koostamisega läbi viia planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude osas keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeerimisseaduse § 55 lõike 2 järgi on üldplaneeringu koostamise aluseks Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+.
 
Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algataja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavolikogu. Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus.