« Tagasi

Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Anname teada, et oma 06.09.2022 korraldusega nr 728 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Serva (25101:001:0940, elamumaa 100%, pindala 4201 m²) ja Siilu (25101:001:0941, elamumaa 100%, pindala 10224 m²) krunte ja osaliselt Kaasiku tee L1 (25201:005:0362, transpordimaa 100%) kinnistut. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,75 ha. Planeeritaval maa-alal hoonestus puudub.

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast 13101 Jõhvi-Ereda tee (25201:005:0080, transpordimaa 100%, pindala 6,85 ha), idast Paemurru (25201:005:0481, maatulundusmaa 100%, pindala 17075 m²), lõunast Laane (25201:005:0440, maatulundusmaa 100%, pindala 4,22 ha), edelast Uue-Lepiku (25201:005:0249, elamumaa 100%, pindala 1057 m²) ja Kivi (25101:001:0942, elamumaa 100%, pindala 4033 m²) ning läänest Mäekuru (25201:005:0372, elamumaa 100%, pindala 7734 m²) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Serva ja Siilu kruntide jagamine elamu- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, samuti heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeringu lahenduse kohaselt on planeeringualal kokku 7 krunti, millest 1 on transpordimaa krunt (pindalaga 1 602 m²), kuhu pole lubatud ehitada ühtegi hoonet ja 6 elamumaa krunti (pindalad jäävad vahemikku 2 062 m² kuni 2 213 m² ning suurim ehitisealune pindala 412 m² - 443 m²), kuhu on lubatud ehitada üks elamu ja kuni 2 abihoonet. Osaliselt planeeringualasse jääva Kaasiku tee maa-ala osas muudatusi ei kavandata. Planeeritav ala asub suletud Tammiku kaevanduse altkaevandatud ala kohal ja kaevandamisväärset põlevkivivaru maaüksuse all ei ole.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve pereelamumaa (EP).

Detailplaneeringu lahendustega ja menetluse materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-181 või otselingilt:

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2777368&tid=1611&u=20220525085416&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220525085416 .