« Tagasi

Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Jõhvi Vallavalitsus teatab Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu lähiala detailplaneeringu kehtestamisest Jõhvi Vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 382.

Planeeringuala asub Jõhvi valla Pajualuse küla ja Tammiku aleviku piiril, Jõhvi valla üldplaneeringuga määratud kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu kohustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pereelamumaa. Maa-ala näol on tegemist Kirbulinna tee, Kastani tänava ning Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku tugimaantee ristmikul paikneva rohumaaga, millel puudub kõrghaljastus. Planeeringuala on hoonestamata. Planeeringuala läbib gaasitorustik. Detailplaneeringu ala asub Tammiku kaevanduse mäeeraldisel.

Planeeringuala hõlmab Pajualuse küla Jani (25201:003:0106, maatulundusmaa 100%, pindala 2,39 ha) kinnistut ning osaliselt Tammiku aleviku Kastani tänav T12 (25101:001:0225, transpordimaa 100%, pindala 3585 m²) ja Pajualuse küla Kirbulinna tee T3 (25101:001:0188, transpordimaa 100%, pindala 15371 m²) kinnistuid. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha.

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast 93 Kohtla-Järve- Kukruse- Tammiku tee (25201:002:0137, transpordimaa 100%, pindala 39621 m²), kirdest Vahepõllu (25101:001:0321, maatulundusmaa 100%, pindala 66756 m²), kagust Farmi (25201:003:0109, maatulundusmaa 75% ja tootmismaa 25%, pindala 23,66 ha), edelast Matsi (25201:003:0105, maatulundusmaa 100%, pindala 9,16 ha) ning loodest Kirbulinna tee 67 (25201:002:0164, tootmismaa 100%, pindala 3022 m²) ja Kirbulinna tee 69 (25201:002:0146, tootmismaa 100%, pindala 20335 m²) kinnistutega. Farmi, Kirbulinna tee 67 ja Kirbulinna tee 69 kinnistud jäävad Tammiku aleviku territooriumile. Kirbulinna tee 67 ja Kirbulinna tee 69 kinnistud on hoonestatud.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Jani kinnistu jagamine neljaks ärimaa krundiks (pindalaga 4990 m² kuni 5329 m², ehitusõigusega kuni kolmele 2- korruselisele hoonele kõrgusega kuni 10 m ehitisealuse kogupinnaga kuni 1300 m² krundi kohta) ja üheks 70% transpordi- ja 30% tootmismaa sihtotstarvetega krundiks (pindalaga 2396 m² ilma hoonete ehitusõiguseta), samuti hoonestusalade, ehituslike tingimuste, liikluskorralduse, haljastuse, heakorrastuse ning tehnovõrkude ja -rajatiste põhimõtete määramine.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu kohustusega alas (ca 140 ha), mille maakasutuse juhtotstarve on pereelamumaa (EP) ja kus on lubatud mingi muu kõrvalsihtotstarve kuni 30% (ca 42 ha) ulatuses.

Detailplaneeringu lahendusega ja menetluse materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee  / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-171 või otselingilt: https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2332909&tid=1611&u=20220406101020&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220406101020