« Tagasi

Jõhvi linna, Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Anname teada, et 14.06.2022 korraldusega nr 548 Jõhvi Vallavalitsus lõpetas Jõhvi linna, Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks 22.09.2009 korraldus nr 3582 „Jõhvi linna, Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".

Jõhvi Vallavalitsus algatas 22.09.2009 korraldusega nr 3582 Jõhvi linna Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise, ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist ja väljastas detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad.

Planeeritav ala hõlmas Tartu mnt 33 krunti (katastritunnus 25301:007:0280) ja läheduses asuvaid tänavate maa-alasid. Planeeritava ala suurus ca 0,5 ha. Detailplaneeringu kavandatav tegevus oli kooskõlas 2009. aastal kehtinud Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 21.12.2000 määrusega nr 31), mille põhilahenduse kohaselt planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks oli äri- ja teenindusettevõtete maa.

Ühtegi toimingut planeeringu koostamiseks perioodil 2009-2022 Jõhvi Vallavalitsusele teada olevalt tehtud ei ole.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kinnisasja omaniku taotlusel. Tartu mnt 33 kinnistu omanik esitas 02.06.2022 taotluse Jõhvi linna, Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehelt: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-127 või otselingilt.