« Tagasi

Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teatamine

Anname teada, et oma 15.09.2022 otsusega nr 85 Jõhvi Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 18.03.2021 otsuse nr 309„Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" ning lõpetas Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Planeeritav maa-ala hõlmab Pargi tänav T9 (25301:007:0128, transpordimaa 100%, pindala 9315 m2) kinnistut. Planeeringuala piirneb põhjast ja idast Pargi tänav T8 (25301:007:0126, transpordimaa, pindala 5386 m²), lõunast Pargi tänav T6 (25301:007:0123, transpordimaa, pindala 2462 m²) ning läänest 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L10, transpordimaa, pindala 11616 m²) kinnistutega. Planeeringuala asub Tammiku kaevanduse Tammiku kaeveväljal (kaevandamisluba KMIN-067, Enefit Power AS).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pargi tänav T9 kinnistule äri- ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbe, hoonestusala, ehitusõiguse, tehnovõrkude- ja rajatiste, avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha, haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu koostamise vajadus on ajendatud huvist ja vajadusest rajada Jõhvi linna kaasaegne jäähall.

Detailplaneering on Jõhvi valla üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu kohaselt on kinnistu sihtotstarve liiklusmaa.

Planeerimisseaduse § 129 lõige 1 punkti 4 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks.

Jõhvi valla eelarves ei ole planeeringu koostamiseks vajalikke vahendeid ette nähtud.

Detailplaneeringu menetluse materjalidega ning Jõhvi Vallavolikogu otsusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-179 või otselingilt:

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2597017&tid=1611&u=20220926110503&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220926110503