« Tagasi

Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Anname teada, et 27.01.2022  otsusega nr 45  Jõhvi Volikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Pargi 37a detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28. veebruarist kuni 3. aprillini 2022 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeval.

Planeeringuala hõlmab Pargi tn 37a kinnistut (katastritunnus 25301:013:0063, elamumaa 100%, pindala 1523 m², hoonestamata) ja osaliselt Pargi tänav L11 kinnistut (katastritunnus 25301:013:0071, transpordimaa 100%, pindala 10165 m²). Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1800 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pargi tn 37a kinnistu kasutussihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kuni 12 m kõrgusele ärifunktsiooniga 2-korruselisele põhihoonele ning kahele kuni 8 m kõrgusele 1-korruselisele abihoonele. Samuti liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Detailplaneering muudab Jõhvi valla üldplaneeringut (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127), milles on käsitletava maa-ala juhtotstarbeks korterelamu maa.

Detailplaneeringu eskiisi (eelnõu) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 28. jaanuarist kuni 26. veebruarini 2021. Avaliku väljapaneku ajal ei laekunud kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringu kohta.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 11. juunil 2021 Jõhvi Vallavalitsuse hoones. Avalikul arutelul ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta ei esitatud.

Detailplaneering on kooskõlastatud Kaitseministeeriumiga (09.09.2021 kiri nr 12-1/21/2987), Maa-ametiga (vaikimisi, PlanS § 133 lg 2) ning Päästeametiga (12.01.2022 kiri nr 7.2-3.3/6865-4).

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehelt: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-172 või otselingilt:

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2352604&tid=1611&u=20220120101655&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220120101655

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli  tn 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee.