« Tagasi

Jõhvi linna Pargi 37a detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

19. mai 2022  otsusega nr 66  Jõhvi Vallavolikogu kehtestas Jõhvi linna Pargi 37a detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Pargi tn 37a kinnistut (katastritunnus 25301:013:0063, elamumaa 100%, pindala 1523 m², hoonestamata) ja osaliselt Pargi tänav L11 kinnistut (katastritunnus 25301:013:0071, transpordimaa 100%, pindala 10167 m²). Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1800 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pargi tn 37a kinnistu kasutussihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kuni 12 m kõrgusele ärifunktsiooniga 2-korruselisele põhihoonele ning kahele kuni 8 m kõrgusele 1-korruselisele abihoonele ning uute juurdepääsude ja parklate kavandamine. Lisaks määratakse detailplaneeringuga liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtteid.

Detailplaneering muudab Jõhvi valla üldplaneeringu (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127) põhilahendust, milles on käsitletava maa-ala juhtotstarbeks korterelamu maa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 2 kohaldatakse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisele üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust.

Detailplaneering on kooskõlastatud Kaitseministeeriumi, Maa-ameti, Päästeametiga ning saanud heakskiidu ka Rahandusministeeriumi poolt.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehelt: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-172 või otselingilt:.

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2352604&tid=1611&u=20220523104704&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220523104704