« Tagasi

Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 25.01.2022 korraldusega nr 181 Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e kinnistute detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Malmi tn 2b (25301:013:0068, ärimaa 100%, pindala 3309 m²) ja Malmi tn 2e (25301:013:0025, tootmismaa 100%, pindala 28 m2) kinnistuid. Planeeritava ala suurus on 3337 m2. Malmi tn 2b kinnistu on hoonestatud ning sellel paiknevad ehitisregistri andmete kohaselt kontorihoone (EHR kood 102006652), mille ehitusalune pind on 410 m2 ning sõidukite teenindushoone (EHR kood 120652036), mille ehitusalune pind on 734 m2. Malmi tn 2e kinnistul paikneb 10/0,4kV alajaam. Selle krundi osas planeeringuga muudatusi ei kavandata.

Planeeringuala asub täielikult Eesti põlevkivimaardla Tammiku kaevevälja maardlaosa põlevkivi passiivse tarbevaru 9. plokil ja kehtiva kaevandamisloaga Tammiku kaevanduse mäeeraldisel.

Planeeritav maa-ala piirneb loodest ja põhjast Malmi tänav L1 (25301:013:0073, transpordimaa 100%, pindala 9166 m²), kirdest Malmi tn 2 (25301:013:0067, ärimaa 100%, pindala 9335 m²), idast, kagust ja lõunast Pargi tn 25a (25301:013:0120, tootmismaa 100%, pindala 17963 m²) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Malmi tn 2b kinnistu ehitusõiguse määramine kuni 10 m kõrgusele ning kuni 2-korruselisele ärifunktsiooniga hoonetele (kavandatakse ehitada kokku kuni 3 hoonet). Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on kuni 1655 m2 (täisehitus kuni 50%). Planeeritava maa-ala aadressiks jääb Malmi tn 2b, katastri sihtotstarve – ärimaa 100%, krundi pindalaks- 3309 m2. Seoses lisanduvate ehitusõigustega ei muutu senine liikluskorraldus ning juurdepääs planeeritavale maa-alale jääb Jõhvi valla munitsipaalomandis olevalt Malmi tänav L1 kinnistult.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT).

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses (aadress: Kooli tn 2, Jõhvi) ja valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-182 või otselingilt: https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2816605&tid=1611&u=20220124083522&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220124083522