« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaalteenistuse projektijuhi töökoha täitmiseks

Projektijuhi töökoha eesmärgiks on Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti "Tööealaliste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas - EHISA" juhtimine ja projektitegevuste raames sotsiaalhoolekande teenuste (koduabiteenus, tugiisiku ja isikliku abistaja teenus, mäluhäiretega inimeste päevahoid) käivitamine ja teenuste võrgustiku välja arendamine.

Tegemist on tähtajalise töökohaga kuni 29. september 2023
Tööle asumine esimesel võimalusel.

Projektijuhi peamisteks ülesanneteks on:

 • projekti koordineerimine ja tegevuste elluviimise tagamine;
 • projekti eesmärkide elluviimine/ saavutamine ja projekti edenemise tagamine;
 • teavitustegevuse korraldamine (tutvustus ja reklaam);
 • pidev koostöö, aruannete koostamine ja esitamine riigi tugiteenuste keskusele;
 • projekti kulu jälgimine, eelarvest ja tähtaegadest kinnipidamine, ja dokumentatsiooni koostamine ja esitamine vastavalt kehtivale õigusaktidele ning ametijuhendile;
 • erinevate juhiste, protseduurireeglite ja tööjuhendite jälgimine ning vajalike kooskõlastuste tagamine;
 • koduabitöötajate, tegevusjuhendajate ja tegevusjuhendajate abide värbamine ning nende koolitusvajaduse väljaselgitamine. vajadusel väljaõppe tagamine;
 • pidev ja igakülgne koostöö sotsiaaltöötajatega, erinevate asutuste ja organisatsioonidega;
 • suhete loomine ja hoidmine partneritega, võrgustikutöö arendamine;
 • vajadusel nõupidamiste korraldamine ja läbiviimine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • kõrgharidus;
 • sotsiaalvaldkonnaalased teadmised;
 • eelnev projektijuhtimise kogemus;
 • teksti- ja tabel töötlusprogrammide ning teiste töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • dokumendihaldussüsteemide kasutamise kogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil, hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõimelisus, juhtimis- ja organiseerimisoskus, tööülesannete täitmisel iseseisvus, kohusetundlikkus, korrektsus, loomingulisus, hea pingetaluvus ja kiire õppimisvõime.

Pakume:

 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
 • Kodus töötamise võimalust.
 • Töötasu 1900 eurot kuus (bruto).

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada hiljemalt 5. detsember 2021 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee kasutades märgusõna „Projektijuht".

Täiendav info sotsiaalteenistuse juhilt Sirli Tammiste: tel 336 3751 või 5342 1332.


Tööle kandideerimisega annate Jõhvi Vallavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.