« Tagasi

Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 09.12.2020 korraldusega nr 2680 Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu.

 

Planeeritav maa-ala hõlmab Kaasiku tn 5a (25301:007:0108, ärimaa 100%, pindala 7453 m²), Tartu maantee J7 (25301:007:0144, transpordimaa 100 %, pindala 830 m²) ja osaliselt Tartu mnt 32 (25301:007:0099, ärimaa 100%, pindala 9274 m²) kinnistuid. Planeeritava maa-ala piir on toodud käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). Planeeringuala asub osaliselt Eesti põlevkivimaardla Tammiku kaevevälja maardlaosal ja osaliselt altkaevandatud alal. Kaasiku tn 5a kinnistule pääseb 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee Tartu maantee L5 kinnistult läbi munitsipaalomandis oleva Tartu maantee J7 kinnistu. Kaasiku tn 5a kinnistul hoonestus puudub.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kaasiku tn 5a kinnistule ärihoonete hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning Tartu maantee J7 kinnistule uue tee kavandamine.

 

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa (BT).

 

Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses (aadress: Kooli 2, Jõhvi) ja valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-178.