« Tagasi

Kahula küla Salu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Kahula küla Salu kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 18. aprillist kuni 17. maini 2019. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8:00-ist kuni 16:30-ni ja Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal.

 

Planeeringuala hõlmab Salu kinnistut (katastritunnus 25201:002:0190, maatulundusmaa 100%, pindala 3,37 ha). Planeeringuala asub altkaevandatud alal. Planeeringuala piirneb põhjast Silla kinnistuga (25201:002:0180, maatulundusmaa 100%, pindala 9,3 ha), idast Rodu kinnistuga (25201:002:0032, maatulundusmaa 100%, pindala 46,24 ha), lõunast 13101 Jõhvi-Ereda teega (25201:002:0133, transpordimaa 100%, pindala 3,84 ha) ja läänest Kohtla metskond 186 kinnistuga (25101:001:0049, maatulundusmaa 100%, pindala 280,84 ha).

 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut, mille kohaselt on Salu kinnistu juhtotstarbeta maa (põllumaa boniteediga 40 hindepunkti ja enam). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Salu kinnistu sihtotstarbe muutmine juhtotstarbeta maast elamumaaks. Salu kinnistule elamute kavandamist toetab Jõhvi valla üldplaneeringus toodud põhimõte, et uute elamualade planeerimisel tuleb esmalt tihendada olemasolevate elamute ja taristuga (ühendusteed, tehnovõrgud) teede äärseid alasid ja järgmises etapis kaugemaid alasid. Salu kinnistu paikneb Jõhvi-Ereda maantee ääres, umbes 300 m kaugusel Kohtla-Jõrve Sompa linnaosast. Kinnistu kõrval asub elamukrunt, kinnistul asuvad mittekasutuses elamu ja kõrvalhooned ning tehnovõrgud (soojusmagistraal, veetorustik, keskpinge ja madalpinge elektriõhuliin).

Detailplaneeringuga on ettenähtud Salu kinnistu jagamine seitsmeks elamumaa krundiks suurusega 2600 kuni 4200 m², kaheks transpordimaa krundiks ja üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga seatakse liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning tagatakse tehnovõrkudega varustatus.

 

Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-162.