« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks

Vallasekretäri ametikoha eesmärgiks on valla töö järjepidevuse tagamine ning seaduse ja muude õigusaktidega vallasekretärile pandud kohustuste täitmine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • olema kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lg 2 nõuetele vastav isik;
 • valdama eesti keelt C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ja vene keelt suhtlustasandil;
 • omama tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust;
 • olema võimeline stabiilselt ja kvaliteetselt töötama, sh ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutama aega;
 • olema kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas vastutama oma kohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest;
 • olema intellektuaalselt võimekas, sealhulgas olulise eristamise oskuse ja analüüsivõimega;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, koostöö- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandidaadile tuleb kasuks varasem töökogemus kohalikus omavalituses.

Esitatud nõuetele ja dokumentidele vastavatele kandidaatidele korraldatakse praktilise ülesande sooritamine.
Vallasekretäri ametijuhendiga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel www. johvi.ee.


Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst vallasekretärina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Martin Repinski, e-posti aadress martin.repinski@johvi.ee.

Dokumendid esitada eesti keeles hiljemalt 18. aprill 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse vallasekretär" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3750.