« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi IT-spetsialisti töökoha täitmiseks

IT spetsialisti eesmärk on koostöös Jõhvi Vallavalitsuse IT-spetsialistiga Jõhvi valla hallatavate asutuste: Jõhvi Lasteaiad kolm maja), Jõhvi Keskraamatukogu, Jõhvi Spordikooli, Jõhvi Kunstikooli, Jõhvi Muusikakooli, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse, sh Jõhvi Noortekeskuse, Jõhvi Sotsiaalmaja ja Jõhvi Eakate Päevakeskuse infosüsteemide pideva tõrgeteta toimimise tagamine, infosüsteemide ja -tehnoloogia arenduste juurutamine ja igakülgse abi osutamine hallatavate asutuste IT kasutajatele.

 

Nõuded kandidaadile:

 • omama IT alast kõrgharidust või olema keskharidusega ning vähemalt kaheaastase IT alase töökogemusega;
 •  omama teadmisi infosüsteemidele kehtestatud riiklike nõuete osas ning olema orienteeritud nende elluviimisele;
 •  valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 •  omama teadmisi ISKEst ning olema valmis seda oma töövaldkonnas rakendama
 •  omama algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet osaleda uute lahenduste välja töötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt;
 •  olema võimeline stabiilselt ja kvaliteetselt töötama, sh ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutama aega;
 • olema kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas vastutama oma kohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest;
 • olema intellektuaalselt võimekas, sealhulgas olulise eristamise oskuse ja analüüsivõimega;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, koostöö- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Esitatud nõuetele ja dokumentidele vastavatele kandidaatidele korraldatakse praktilise ülesande sooritamine.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 •  kirjalik avaldus;
 •  töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 •  motivatsioonikiri tulevasest tööst IT spetsialistina;
 •  muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Aigi Kullerkupp, e-posti aadress aigi.kullerkupp@johvi.ee.

Dokumendid esitada eesti keeles hiljemalt 2. aprill 2019 kella 16.30ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse IT spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3750.