« Tagasi

Rahvakohtunikuks kandideerimise tähtaja pikendamine

Jõhvi Vallavalitsus pikendas rahvakohtunikuks kandideerimise tähtaega kuni 7. juunini 2019.

Jõhvi Vallavalitsus palub anda endast teada Jõhvi valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70 aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt C-1 tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

1) süüdi mõistetud kuriteo eest;

2) pankrotivõlgnik;

3) tervise tõttu sobimatu;

4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõhvis alla ühe aasta;

5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;

6) kaitseväeteenistuses;

7) advokaat, notar või kohtutäitur;

8) vabariigi valitsuse liige;

9) valla- või linnavalitsuse liige;

10) vabariigi president;

11) riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 7. juuniks 2019:

1) saata digitaalselt allkirjastatud ankeet aadressile johvi@johvi.ee;

2) tulla vallavalitsusse (Kooli 2 Jõhvi) ja täita ankeet kohapeal;

3) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Jõhvi Vallavalitsus, Kooli 2, 41595 Jõhvi.

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Jõhvi Vallavolikogu valib esitatud kandidaatide hulgast 9 rahvakohtunike kandidaati ja esitab Viru Maakohtule kinnitamiseks.

 

Lisainfo telefonil 336 3765