« Tagasi

Jõhvi Vallvalitsuse sotsiaalteenistus otsib oma meeskonda missiooniga töötajat, kes on töökas, empaatiline, abivalmis, positiivse ellusuhtumisega ning eelkõige huvitatud sotsiaaltöö valdkonnas töötamisest

Ootused eakate ja puuetega inimeste spetsialisti kandidaadile:
 • haridustase sotsiaaltööalane bakalaureuse – või rakenduskõrgharidus;
 • soovitavalt  eelnev töökogemus abi andmisel juhtumikorralduse põhimõttel;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine ning nende kasutamisoskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus;
 • omad tööks vajaliku arvuti kasutamise oskust sh Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) kasutamine;
 • otsustus- ja vastutusvõime, võime osaleda uute protsesside väljatöötamisel.

Sotsiaaltöö eakatega:

 • hindab kliendi east ning tervisest lähtuvalt tema toimetulekut eluga ja abivajadust;
 • korraldab eakatele sotsiaalhoolekandelist abi.

Erialased oskused:

 • töö planeerimine ja korraldamine;
 • oma töövaldkonnas abivajaduse väljaselgitamine;
 • professionaalne enesearendamine;
 • spetsialistide võrgustiku loomine, hoidmine ja tugevdamine;
 • meeskonna- ja võrgustikutöös osalemine;
 • kontaktide loomine kolleegide, siduserialade spetsialistide ja teenusepakkujatega;
 • juhindumine sotsiaaltöö missioonist ja põhimõtetest;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide järgimine;
 • positiivse suhtluskeskkonna loomine;kutse-eetika järgimine.

Pakume sulle

 • väljakutsete rohket igapäevatööd;
 • tuge sisseelamisel;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Konkursi kontaktisik on Evelyn Danilov e-posti aadress: evelyn.danilov@johvi.ee

Dokumendid esitada hiljemalt 13. aprilliks 2021 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse eakate ja puuetega inimeste spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3755 või 516 4054.