« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus teavitab sundvalduse seadmise menetluse alustamisest

 
Jõhvi Vallavalitsus avaldab teate kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 39
lõike 3 ja haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 alusel.
Jõhvi Vallavalitsus sundvalduse seadjana teatab, et on alustanud OÜ Järve Biopuhastus taotluse
alusel Jõhvi linnas Narva mnt 39 (katastritunnus 25301:009:0008, registriosa nr 466208 – 470608),
Narva mnt 47 (katastritunnus 25301:009:0005, registriosa nr 1160608 – 1165008), Narva mnt 40 (katastritunnus 25301:006:0001, registriosa nr 2955808 – 2962208), Narva mnt 48 (katastritunnus
25301:006:0137, registriosa nr 3773508 – 3774208) ja Narva mnt 48a (katastritunnus 25301:006:0058, registriosa nr 1674708) kinnisasjadele sundvalduse seadmise menetlusega. Sundvalduse seadmine on vajalik tehnorajatiste talumiskohustuse kehtestamiseks seoses Narva mnt piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimisega vastavalt OÜ Reaalprojekt
tööprojektile nr P19010-B „Narva maantee veevarustuse ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine".
Kinnisasjade omanikel on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates esitada
sundvalduse seadjale oma arvamus (KAHOS § 39 lg 4). Jõhvi Vallavalitsus palub esitada arvamusi
sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 28. aprillini 2021. Arvamusi saab esitada paberkandjal aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi linn või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
Sundvalduse seadmise taotlusega ja asendiplaanidega on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel
www.johvi.ee/maakorraldus või esitades teabenõude johvi@johvi.ee.
(Teade avaldatud ajalehes Postimees 30. märtsil 2021)