« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Puru tee 5 kinnistu detailplaneeringu

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 3.märtsi 2021 korraldusega nr 2896 Jõhvi linna
Puru tee 5 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu maa-ala suurus on 5899 m².
Detailplaneeringuga on Puru tee 5 krundil asuvad teenindus- ja laohooned ette nähtud lammutada.
Krundile on planeeritud hoonestusala ja määratud ehitusõigus ühele kaubandus-, toitlustus- või
teenindushoonele suurima ehitisealuse pinnaga 2600 m² ning maksimaalse kõrgusega kuni 10 m.
Planeeritud on tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede ja parklate asukohad.
Määratud on haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Detailplaneeringus on määratud hoonele ehitusloa
ja kasutusloa väljastamise eeltingimused.
Planeeringu elluviimisega täieneb Jõhvi linna lõunaosa äri- ja teeninduskvartal uue kaubandus- ja
teenindushoonega, millega eeldatavalt kaasnevad positiivsed majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised
mõjud. Looduskeskkonnale eeldatavalt negatiivset mõju ei kaasne.

Detailplaneeringu lahendusega ja menetlusdokumentidega saab tutvuda lingilt:

wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2225610&tid=1611&u=20210317195541&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20210317195541