« Tagasi

Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 17. märtsi 2021 korraldusega nr 2920 Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Sambla (25101:001:0277, elamumaa 100%, pindala 2,00 ha) ja osaliselt 13101 Jõhvi-Ereda tee (25201:005:0080, transpordimaa 100%) kinnistuid. Sambla kinnistu

on hoonestamata looduslik rohumaa. Detailplaneeringu eesmärgiks on Sambla kinnistu jagamine kaheksaks üksikelamumaa ja üheks transpordimaa krundiks. Üksikelamumaa kruntide suurused on vahemikus 2033 kuni 2478 m². Igale krundile on määratud hoonestusala ja ehitusõigus kuni kolmele hoonele (sh ühele elamule kõrgusega kuni 8 m ja kahele abihoonele kõrgusega kuni 4,5 m) ehitisealuse pinnaga kokku kuni 20% krundi pindalast.

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkonnas, kus maakasutuse sihtotstarbeks on pereelamumaa (EP).

Detailplaneeringu ja menetlusdokumentidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-173.