« Tagasi

Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Jõhvi Vallavolikogu algatas 18. märtsi 2021 otsusega nr 309 Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu detailplaneeringu koostamise ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneering on Jõhvi valla üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu kohaselt on kinnistu sihtotstarve liiklusmaa.

Planeeringuala hõlmab Pargi tänav T9 (25301:007:0128, transpordimaa, pindala 9315) kinnistut.

Planeeringuala piirneb põhjast ja idast Pargi tänav T8 (25301:007:0126, transpordimaa, pindala 5386 m²), lõunast Pargi tänav T6 (25301:007:0123, transpordimaa, pindala 2462 m²) ning läänest 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L10, transpordimaa, pindala 11616 m²) kinnistutega.

Planeeringuala asub Tammiku kaevanduse Tammiku kaeveväljal (kaevandamisluba KMIN-067, Enefit Power AS).

Detailplaneeringu koostamise vajadus on ajendatud huvist ja vajadusest, rajada Jõhvi linna kaasaegne jäähall (jääväljak mõõtudega 30 x 60 m, tribüün ca 500 inimesele, teenindus- ja abiruumid, kohvik jms).

Kehtivas detailplaneeringus „Ida-Virumaal Jõhvi vallas Jõhvi linnas Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala" on Pargi tänav T9 kinnistule määratud kuni viie korruselise (lisaks üks maa-alune korrus) parkimishoone ehitamine, mis käesoleval ajal ei ole enam aktuaalne.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pargi tänav T9 kinnistule äri- ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbe, hoonestusala, ehitusõiguse, tehnovõrkude- ja rajatiste, avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha, haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramine.

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-179 või lingilt:

wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2597017&tid=1611&u=20210401213213&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20210401213213