5.02.20

Raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja või sotsiaalhoolekande seaduse mõistes hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.
Lapsehoiuteenust osutatakse raske või sügava puudega lastele, kes oma erivajadusest tulenevalt vajavad individuaalset lähenemist, paindlikumat arengu- ja kasvukeskkonda ning seetõttu ei sobitu koolieelses lasteasutuses pakutud hoiu- ja õpivõimalustega.

Lapsehoiuteenust on õigus taotleda raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal, kelle enda ja lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõhvi vald, järgmistel tingimustel:
1) kui lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis (selle olemasolul);
2) kui lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, välja arvatud lapse perekonnas hooldamine;
3) kui laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/2201/6045/LISA_lapsehoiuteenuse_taotlus.pdf#

Info telefonil 336 3774 peresotsiaaltöötaja  Pille Rüütel