Füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigustatud huvi korral juurdepääsu õigus rahvastikuregistri andmetele. 
Õigustatud huviga on tegemist eelkõige juhtudel, kui andmete väljastamist taotletakse:
1) taotleja või muu isiku elu, tervise ning õiguste ja vabaduste kaitseks;
2) taotlejaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks;
3) teaduslikul eesmärgil, lähtudes isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustest.
 
Andmetele juurdepääsuõiguse saamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus rahvastikuregistri andmete menetlemise infosüsteemis, logides sisse Eesti ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu.
Taotluses märgitakse: 
1) juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ning andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;
2) füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
3) andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, viis ja aeg;
4) taotletavate andmete koosseis;
5) juurdepääsuviis ning vajaduse korral taotletavate andmete hulk;
6) kinnituse selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul ja viisil.
 
Juurdepääsu võimaldamine otsustatakse haldusaktiga, mis tehakse teatavaks rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis.
Otsus tehakse haldusaktiga, milles sätestatakse:
1) saadud andmete kasutamise eesmärk, k.a andmete edastamine kolmandale isikule;
2) töödeldavate andmete koosseis;
3) töötlemise tähtajad;
4) töötlemise kord, meetodid ja viisid (AP, X-tee vms);
5) tehnilise toe andmise kord;
6) õigused ja kohustused andmete töötlemisel;
7) töödeldavate andmete kaitse üldised tehnilised ja organisatsioonilised abinõud ning nende rakendamise kord;
8) andmete väljastamise eest tasumine;
9) juurdepääsu lõpetamise tingimused.
 
Andmete väljastamisest keeldutakse, kui:
1) taotlejal puudub õigustatud huvi;
2) võib tekkida kahju isikule, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse;
3) kui juurdepääsu soovitakse (lisa-aadressidele ja kontaktandmetele) uuringute või reklaami eesmärgil.
Andmete väljastamisest keeldumise korral võib volitatud töötleja taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada talle taotleja andmed. Nõusoleku saamisel väljastatakse taotletud andmed.
 
Kui rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis on juurdepääsu taotlemine õigustatud huvi korral füüsilisest isikust taotlejale ülemäära raske, võib taotluse esitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil volitatud töötlejale või püsijuurdepääsuga andmetöötlejale.
 
Rahvastikuregistrist andmete väljastamine õigustatud huvi korral on tasuline - tasud on sätestatud siseministri 14. jaanuari 2019 määruses nr 3 Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud"
 
Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
 
Selgitusse tuleb kirjutada soovitava dokumendi nimetus (perekonnasündmuse tõend, väljavõte või ärakiri) ja avaldaja nimi kui maksekorralduse teeb keegi teine. 
Viitenumbri lahtrisse tuleb märkida 10294002000024.
 
Õigusaktid: