Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Kirjeldus         

Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Jõhvi valla elanikele ning võimaldada sportlikku eneseteostust noortele vanuses 6-21 aastat.

Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) spordiklubi – Jõhvi valla haldusterritooriumil registreeritud ja vähemalt ühe aasta tegutsenud eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ning kus treeningtegevus toimub vähemalt 11 kuul aastas vähemalt 3 korda nädalas;
2) treener – sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses või tunnustatud kutsekvalifikatsioon välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse tähenduses. Treeneril, kes juhendab noori vanuses 6–21 aastat, peab olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. tase;
3) harrastaja – spordiklubi treeningrühmas regulaarselt osalev isik;
4) treeningrühm – spordiklubis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja -koht;
5) spordiürituse korraldaja – spordiklubi või muu eraõiguslik juriidiline isik;
6) menetleja – vallavalitsuse poolt korraldusega määratav isik, kelle pädevusse kuulub käesoleva korra täitmisega seotud toimingute tegemine;
7) taotluste hindamise komisjon – valitsuse poolt toetuste eraldamise otsustamiseks moodustatud viieliikmeline komisjon.

Õigusakt

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Toetuse liigid

Vallaeelarvest makstavad toetused on:
1) spordiklubi tegevustoetus;
2) noortespordi tegevustoetus (pearaha);
3) treeneri tööjõukulu toetus;

4) spordiürituse läbiviimise toetus;
5) sportlike saavutuste toetus.

Taotluste esitamise tähtajad

(1) Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse ja treeneri tööjõukulu toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu taotluse hiljemalt 1. novembriks.

(2) Spordiürituste läbiviimise toetust on võimalik taotleda Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu kaks korda aastas: 1. november ja 1. mai.

(3) Sportlike saavutuste toetuse taotlus esitatakse Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu hiljemalt järgmise aasta 10. jaanuariks.

 

Taotlus esitatakse Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu.

Aruandlus 

Juhendmaterjal aruannete esitamise teemal SPOKU kaudu

Eraldatud toetused_2023

Jõhvi valla 2023. aasta eelarvest eraldatava spordivaldkonna toetuse andmine