28.08.18
Jõhvi koalitsioon
KOALITSIOONILEPE
 
ÜHISEKS TEGUTSEMISEKS JÕHVIS
 
aastatel 2018-2021
 
 
 
 
Jõhvi 05.07.2018
 
Käesolev lepe sõlmitakse fraktsiooni "Jõhvi Meie Kodu" ja Keskerakonna fraktsiooni vahel ning selle eesmärgiks on fikseerida ühised tegevused ja juhtimise printsiibid lähtudes valimisteks koostatud programmidest ja tuginedes Jõhvi arengu strateegilistele dokumentidele, et ühiselt kokkulepitud prioriteetide kaudu saavutada Jõhvi inimestele parim ja turvalisem elukeskkond.
 
Peame oluliseks, et Jõhvi kannaks regionaalse halduskeskuse rolli ja igakülgselt toetame avalike ülesannetega seotud asutuste toomist omavalitsuse territooriumile.
 
Seoses haldusreformi läbiviimisega Eesti Vabariigis ja Jõhvi maine parendamise eesmärgil leppime kokku nimetada Jõhvi vald tervikuna uuesti Jõhvi linnaks.
 
Koalitsioonileppe täitmisel eesmärgistame tagada omavalitsuse eelarve tasakaalu ja Euroopa Liidu ning Eesti riigi rahaliste võimaluste parimat kasutamist Jõhvi elanike elukvaliteedi  tõstmiseks.
 
Koalitsioonileppe elluviimisel partnerid lähtuvad järgmistest ühistest põhiväärtustest:
 
Hoolivus iga Jõhvi elaniku vastu.
 
Juhtimise avatus ja õiguslik korrektsus.
 
Initsiatiivi ja uute ideede ning lahenduste julgustamine ja toetamine
 
Koalitsioonilepe on avatud ka teistele koalitsioonipartneritega liitujatele ja vajadusel on kirjalikult muudetav ja täiendatav.
 
 
 
 
1. ELUKESKKOND JA INFRASTRUKTUUR
 
Teede ja tänavate (kõnniteede) korrastamine riigi ja enda vahendite arvelt koostatud programmi alusel.(Teehoikukava koostamine).
 
Maapiirkondade infrastruktuuri, s.h. külateede vajalik korrastamine, valgustamine ning külade seltsielu toetamine.
 
Raudteejaama korrastamine või lammutamine ning ühise transporditerminali rajamine.
 
Kalmistu korrastamine (heakord, lillepaviljonide väljaehitamine, puhastusraie, kalmistuteede korrastamine, prügiveo korrastamine)
 
Teede ja tänavate (kõnniteede) vajaliku hoolduse ja heakorra tagamine.
 
Pargi etappiviisiline korrastamine.
 
Korraldame vähemalt 2 uue lasteväljaku rajamist.
 
Toetame korteriühistute parkimisalade korrastamist, vastavalt Jõhvi vallas kehtestatud korrale .s.h. asfalteerimise programmi jätkamist ja fassaadide renoveerimise jätkamist.
 
 
 
2.HARIDUS
 
Jõhvi põhikoolide õppekvaliteedi tõstmine ja arendustegevuste toetamine koostöös Jõhvi Gümnaasiumiga, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, Virumaa kolledžiga, Narva kolledžiga ja teiste haridusasutustega.
 
Jõhvi Vene Põhikooli renoveerimistööde lõpule viimine ja Jõhvi Põhikooli rekonstrueerimisvahendite taotlemine ning eduka tulemuse puhul elluviimine.
 
Jõhvi Lasteaedade rekonstrueerimistööde jätkamine, mänguväljakute vastavusse viimine ja uuendamine.
 
Aktiivne osalemine hariduskavade uuendamisel, IT ja teiste innovatiivsete rakenduste kasutamine ning õpilaste initsiatiivi ja ühiskondliku aktiivsuse toetamine.
 
 
 
 
3.SOTSIAALSED GARANTIID
 
Arendada ja tõsta sotsiaalsete asutuste , s.h. Jõhvi Hooldekeskuse teenuste kvaliteeti. Toetada SA Jõhvi Hooldekskus elukeskkonna parendamist ja uuenduste sisseviimist.
 
Toetame vajaduspõhist tugiteenuse osutamist.
 
Toetame pensionäride ühenduste tegevust.
 
 
 
 
 
 
 
4. ETTEVÕTLUS JA PLANEERING
 
Toetada ettevõtjate algatusi uute töökohtade loomisel ja välja töötada ettevõtlust toetavad meetmed
 
Kiirendada planeeringute bürokraatlikud protsessid seades eesmärgiks menetlustähtaegade lühendamist.
 
Ühiselt välja töötada vastav tegevuskava uute investorite leidmiseks Jõhvi, rõhuasetusega innovatiivsetel ja kõrgepalgalistel töökohtadel.
 
Regulaarsete ümarlaua kohtumiste korraldamine ettevõtjatega.
 
 
 
 
5. HUVIHARIDUS JA NOORSOO
 
Tagame erinevate huvigruppide ja huvitegevuste arengut Jõhvi Noortekeskuses
 
Toetame huviringide arengut Jõhvi vallas.
 
Noorte kaasamine parlamendi töösse (noorteparlament).
 
Teeme ühe huviringi omavalitsuse elanike lapsele tasuta kättesaadavaks.
 
 
 
 
6. KULTUUR JA SPORT
 
Toetame kultuuriürituste korraldamist ja rahvusseltside tegevusi.
 
Toetame spordihoone, multifunktsionaalse kergejõustiku ja kunstmuruga väljakute ehitamist.
 
Toetame Spordikeskuse ja spordiklubide tegevust lähtudes laste mitmekülgsest arengust.
 
 
 
 
7. JUHTIMINE
 
Korrastame ja kaasajastame Jõhvi valla kodulehe.
 
Koalitsioonipartnerid otsustasid, et:
 
Linnavolikogus: Keskfraktsioon täidab volikogu esimehe koha, volikogu aseesimehe ja kolme komisjoni esimehe koha (spordikomisjon, haridus- ja noorsookomisjon, majandus- ja eelarvekomisjon).
 
Fraktsioon "Jõhvi Meie Kodu" täidab volikogu aseesimehe (tasuline) ja kolme komisjoni esimehe kohad (sotsiaalkomisjon, maaelukomisjon, kultuurikomisjon).
 
Linnavalitsuses: Keskfraktsioon täidab vallavanema ja ühe abivallavanema koha.
 
Fraktsioon "Jõhvi Meie Kodu" täidab kahe abivallavanema koha.
 
Revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub opositsioonile.
 
 
 
 
 
 
 
Martin Repinski                                   Aleksei Naumkin
 
Keskfraktsiooni esimees                       Fraktsiooni "Jõhvi Meie Kodu" esimees
Toimetaja: MAIRE LUMISTE