Täisealisele isikule hoolduse seadmine

Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, liikumise või suhtlemisega. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

Hooldajaks määramist taotlev isik esitab Jõhvi Vallavalitsusele taotluse, mille alusel vallavalitsuse eakate ja puuetega inimeste spetsialist külastab hooldust vajava puudega isiku kodu. Kodukülastuse käigus viiakase läbi hooldusvajaduse hindamine ja täidetakse hindamisakt, mille põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ja hooldava isiku võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamiseks.

Hooldajaks saab määrata teovõimelise isiku, kelle alaline elukoht on Jõhvi vallas või Jõhvi vallaga piirnevas kohalikus omavalitsuses.

Taotluse vorm https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/2201/6049/Lisa_1.pdf#

Hindamisakt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/2201/6049/Lisa_2.pdf#

Info telefonil 3363773, 53068566 eakate-ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann