8.03.22
Jõhvi Vallavalitsus alustab energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmist 12. jaanuarist 2022

TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED

Toetuse saamiseks peab olema täidetud kaks tingimust: 
 1. elektri hind arvel on kõrgem kui 120€/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) 
 2. leibkonna netosissetulek jääb alla piirmäära.
NB! Kaugküttekulu ei kuulu kompenseerimisele, kuna kaugkütte hind Jõhvi valla kaugkütte võrgupiirkonnas on väiksem (63 eurot/MWh), kui määrusega kehtestatud piirmäär 78 eurot/MWh.
Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek (kätte saadav raha) jääb alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
Näiteks: 
 • 1 inimese kohta – 1126 eurot 
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) –  1463 eurot 
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastane laps) – 1689 eurot 
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) –  2026 eurot 
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastane laps) – 2252 eurot 
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2364 eurot 
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2589 eurot 
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot 
Arvuta enda netosissetuleku piir siin: energiakulude kalkulaator
Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb vallavalitsus.
Sissetulekute hulka kuuluvad:
 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.
Sissetulekute hulka EI kuulu
 • üksi elava pensionäri toetus;
 • riigi või omavalitsuse makstud ühekordsed toetused (näiteks ei arvata sissetuleku hulka omavalitsuse makstav täiendav sotsiaaltoetus, sünnitoetus, matusetoetus); 
 • omavalitsuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud omavalitsuse poolt makstud perioodilisi toetusi, näiteks lasteaia ja koolilõuna toetus, lasteaia kohamaksu toetus, lapsehoiutoetust.
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi (v.a. puudega vanema toetus). Näiteks puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus ja täienduskoolitustoetus. Puudega vanema toetus, mida makstakse samuti puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, arvestatakse perekonna sissetulekute hulka.
 • riigi tagatisel antud õppelaenu; 
 • tööturuteenuste ja toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstud stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
 • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud põhitoetust, vajaduspõhist eritoetust, vajaduspõhist õppetoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust;
 • töist sissetulekut, mille on saanud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps kuni 19-aastaseks saamiseni või pärast 19-aastaseks saamist kuni jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast välja arvamiseni.
 • õppimist ja töötamist soodustavaid stipendiume ning toetusi;
 • konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud hüvitisi (konkreetse asja purunemise/kadumise/hävimise korral selle sama asja asendamiseks makstud hüvitis);
 • lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud rahalisi toetusi ja kingitusi.

TOETUSE TAOTLEMINE

Energiakulude hüvitamise toetust saab taotleda 2021. aasta septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri kuu eest ja 2022. aasta jaanuari, veebruari, märtsi  ja aprilli kuu eest. Taotlusi saab vallavalitsusele esitada 2022. aasta 31. maini. Taotluse menetlemiseks on vallavalitsusel aega 35 tööpäeva kõigi nõutud dokumentide esitamisest arvates ja toetuse väljamaksmiseks 7 tööpäeva alates otsuse tegemisest. Väljamakstava toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta ja alampiir kõigi energiakulude peale kokku 10 eurot taotluse kohta.
Taotlusi saab esitada:
 • kodulehel allalaetaval dokumendil  (taotluse vorm: .rtf, .pdf );
 • elektroonselt läbi e-keskkonna SPOKU;
 • saates koos lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna otse sotsiaaltoetuste spetsialisti e-posti aadressile; 
 • tuues taotluse koos lisadokumentidega paberkandjal Jõhvi valla sotsiaalteenistusse.  
NB! Taotlustele peavad kindlasti olema lisatud energiakulusid (elekter, gaas) tõendavad kuludokumendid/arved.
Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:
 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. 
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas)
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vms);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.
Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:
 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.
 
Täpsemat infot toetuste kohta saab Jõhvi valla sotsiaaltöötajatelt:
Sirle Lumiste telefon 53452269, e-mail: sirle.lumiste@johvi.ee
Moonika Räitsak, telefon  51941950, e-mail: moonika.raitsak@johvi.ee
 
Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.