20.05.19

26. mail 2019 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised.

 

Kandidaadid

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED 2019

EELHÄÄLETAMINE

 

VALIMISPÄEV

N

16.05

R

17.05

L

18.05

P

19.05

E

20.05

T

21.05

K

22.05

N

23.05

R

24.05

L

25.05

P

26.05.2019

 

Maakonnakeskuses hääletamine

toimub

valimisjaoskonnas nr 2

Jõhvi linn, Kooli tn 2

Jõhvi vallamaja

12.00 - 20.00

Jaoskondades hääletamine

 

Väljaspool elukohta hääletamine ainult valimisjaoskonnas nr 2

12.00 – 20.00

Hääletamist ei toimu

Jaoskondades hääletamine

9.00 - 20.00

 

e-hääletamine

 9.00 - 18.00

Kodus hääletamine

 

Euroopa Parlamendi valimisi korraldavad Jõhvi valla haldusterritooriumil kolm valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade nummerdus ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 – Jõhvi linn, Hariduse tn 5 (Jõhvi Põhikool);
2) valimisjaoskond nr 2 – Jõhvi linn, Kooli tn 2 (Jõhvi Vallavalitsus);
3) valimisjaoskond nr 3 – Jõhvi linn, Narva mnt 16 (Jõhvi Vene Põhikool).

 

Maakonnakeskuse eelhääletamist korraldab ajavahemikul 16. – 19. mai 2019  jaoskonnakomisjon  nr 2. 

Komisjon asub Jõhvi Vallavalitsuse ruumides, Kooli tn 2 Jõhvi linn.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 2.

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Jõhvi valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

Euroopa Parlamendi valimistel saavad hääletada valimispäevaks 18-aastaseks saanud Eesti kodanikud ja Eesti kodakondsust mitteomavad Euroopa Liidu kodanikud, kelle püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Eestis ja kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.
Hiljemalt 6. mail 2019 saadab Siseministeerium kõikidele valijatele valijakaardi. Kui valija on eelnevatel aastatel andnud nõusoleku elektroonilise valijakaardi saatmiseks ega ole esitanud teistsugust tahteavaldust, siis edastatakse talle valijakaart ka Euroopa Parlamendi valimiste ajal elektrooniliselt.
Valija, kes hiljemalt 11. maiks 2019 ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on valijakaardil vigu, võivad olukorra selgitamiseks või andmete parandamiseks pöörduda vallasekretäri poole (Aksana Pungas, tel 513 2665 või aksana.pungas@johvi.ee või Jõhvi Vallavalitsuse  registripidaja poole (Külli Korsten, tel 506 9180 või kylli.korsten@johvi.ee). 
Hääletama minnes ei pea valijakaarti kaasa võtma. Valijakaart annab valijale kindluse selle kohta, et ta on kantud valijate nimekirja ning teabe, millises valimisjaoskonnas ta hääletada saab. Samuti on valijakaardil kontaktandmed, kust saada infot hääletamise korraldamise kohta ning kutsuda jaoskonnakomisjoni kodus hääletamiseks.
Kui isik muudab rahvastikuregistris oma elu- ja viibimiskoha andmeid pärast 26. aprilli 2019, siis tema uued aadressiandmed valijate nimekirjade koostamisel arvesse ei lähe ning isik saab valida vastavalt enne 26. aprilli 2019 rahvastikuregistrisse kantud elukoha- ja viibimisaadressile.
Hääletamise võimalused on varasemate valimistega sarnased: toimub eelhääletamine, elektrooniline hääletamine, asukohas hääletamine, kodus hääletamine ning valimispäeval hääletamine.

Eelhääletamine toimub järgmiselt:
    1. perioodil 11. - 16. mai 2019 vähemalt kahel päeval välisesinduses;
    2. perioodil 16. - 19. mai 2019 maakonnakeskustes. Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas, Kooli tn 2, Jõhvi Vallavalitsuse ruumides;
    3. perioodil 20. – 22. mai 2019  Jõhvi valla valimisjaoskondades.

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.

Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

20.-22. mail 2019 saavad oma asu- ja viibimiskohas hääletada need isikud, kes mingil põhjusel ei saa valimispäeval olla oma kodusel ehk rahvastikuregistrijärgsel aadressil (on haiglas, lähedaste kodus, hoolekoduteenusel jms).
Hoolekandeasutuses viibijad, kes ei saa ise valimisjaoskonna hääletamisruumi minna, kuid soovivad hääletada, peavad hääletamise soovist andma teada asutuse juhtkonnale, kes koostöös jaoskonnakomisjoniga korraldab hääletamisprotseduuride tegemise hääletaja viibimiskohas.
Need valijad, kes asuvad lähedaste juures ja ei saa ise tervislikel või muul põhjustel valimisjaoskonda minna, peavad väljaspool elukohta hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile (Jõhvi vallas jaoskonnakomisjonile nr 2) või vallasekretärile esitama kirjaliku taotluse asukohas hääletamiseks. Abistavaks on  taotluse vorm (asukohas hääletamiseks), mille võib saada jaoskonnakomisjonilt või vallavalitsusest.

Valimispäeval, s.o 26. mail 2019 asukohas hääletada ei saa.

Seevastu kodus hääletamist korraldatakse ainult valimispäeval (26. mail 2019). Kodus hääletamiseks tuleb eelnevalt, kuid hiljemalt 26. mail 2019 kella 14:00ks esitada kas vallasekretärile või oma valimisjaoskonna jaoskonnakomisjonile kirjalik põhjendatud taotlus (taotluse blankett) või taotleda hääletuskast koju 26. mail 2019 kella 9:00st kuni 14:00ni jaoskonnakomisjoni telefonile helistades.

Elektrooniline hääletamine toimub 16. - 22. mai 2019. Elektrooniline hääletamine algab 16. mail kell 9:00 ja lõpeb 22. mail kell 18:00.

Valimispäeval, s.o 26. mail 2019 saab valija hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valimisega seotud informatsiooni on võimalik küsida Jõhvi vallasekretärilt
(Aksana Pungas, tel 5132665, e-post aksana.pungas@johvi.ee) või riigi valimisteenistuselt
(tel 631 6633, e-post info@valimised.ee).

Oma elukoha- ja valimisega seotud andmeid saab kontrollida rahvastikuregistrist Internetis portaali eesti.ee kaudu ID-kaardi või mobiil-IDga sisse logides või taotleda andmeid Jõhvi Vallavalitsuselt (registripidaja Külli Korsten, tel 336 3777, e-post kylli.korsten@johvi.ee). 

 

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisel jaoskonnakomisjonidelt üle antud hääletussedelid loeb üle ja kontrollib valimistulemusi Jõhvi valla valimiskomisjon (häältelugemiskomisjon). Häältelugemiskomisjon loeb hääled üle 27. mail 2019 alates kella 10:00st. Valimiskomisjon tegutseb Jõhvi Vallavalitsuses aadressil Kooli tn 2, Jõhvi linn, Ida-Viru maakond, valimiskomisjoni esimees ja valimisjuht Aksana Pungas, tel 5132665 või e-post aksana.pungas@johvi.ee

 
Vabariigi President kuulutas 22. veebruaril 2019 välja 26. mail 2019 mais toimuvad Euroopa Parlamendi valimised.
 
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ning kellelt ei ole seadusega hääletamise õigust piiratud (valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust). 
Hääletamisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle püsiv elukoht on Eestis (tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse ning kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.
 
16. - 19. mail 2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas (12:00 - 20:00), 20. - 22. mail 2019  toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades (12:00 - 20:00), 16. - 22. mail 2019 toimub elektrooniline hääletamine (algab 16. mail kell 9.00, on ööpäevaringne, lõpeb 22. mail kell 18.00).
26. mai 2019 on valimispäev, valimisjaoskonnad on avatud 9:00 - 20:00.