You are here

Jõhvi valla territooriumil 2012.a kavatsetavatest üldplaneeringutest ja detailplaneeringutest informeerimine.

Jõhvi Vallavalitsus informeerib vastavalt planeerimisseaduse § 11 lõikele 1 Jõhvi valla territooriumil kavatsetavatest üldplaneeringutest ja detailplaneeringutest.
Jõhvi Vallavalitsus kavatseb 2012.aastal lõpule viia poolelioleva Jõhvi valla üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on lähtuvalt säästvast ja tasakaalustatud arengust valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. Üldplaneeringuga määratakse maa-alade üldised kasutamis- ja ehitustingimused.
Lisaks kavatseb Jõhvi Vallavalitsus korraldada järgmiste detailplaneeringute koostamist:
1) Jõhvi valla, Tammiku aleviku keskuse maa-ala detailplaneering (algatatud Jõhvi Vallavolikogu 9.03.2009 otsusega nr 288). Planeeringu koostamise eesmärgiks on reformimata riigimaa kruntideks jaotamine; kruntidele sihtotstarbeja ehitusõiguse määramine; mänguväljaku ja spordirajatiste asukoha määramine.
2) Jõhvi linna Sompa tn 5a, Sompa tn 5d kruntide ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering (algatatud Jõhvi Vallavolikogu 20.11.2008 otsusega nr 261). Planeeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine, kruntidele sotsiaalmaa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonete laiendamiseks.
3) Jõhvi linna Jaama, Nooruse, Viru ja Rakvere tänavate vahelise maa-ala detailplaneering (algatatud Jõhvi Vallavolikogu 18.09.2008 otsusega nr 252). Planeeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva krundijaotuse korrastamine planeeringualal, endiselt riigiomandis oleva katastrisse kandmata maa munitsipaalomandisse taotlemine, kortermajade vahelistele aladele laste mänguväljakute ja puhkealade kavandamine, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine, jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala kruntimine ning ehitusõiguse määramine elamuehituseks.
4) Jõhvi valla Edise küla Tamme ja Lehiste kinnistute ning lähiala detailplaneering (algatatud Jõhvi Vallavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 226). Planeeringu koostamise eesmärgiks on uue elamurajooni kavandamine.
5) Jõhvi valla Pauliku küla Kaera kinnistu ja lähiala detailplaneering (algatatud Jõhvi Vallavolikogu 21.08.2008 otsusega nr 243). Planeeringu koostamise eesmärgiks on uue elamurajooni kavandamine.
6) Jõhvi linna, Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere 23/2 kinnistute ja nende lähiümbruse detailplaneering (algatatud Jõhvi Vallavolikogu 19.10.2006 otsusega nr 96). Planeeringu koostamise eesmärk on laiendada Rakvere tn 19 kinnistul asuva ärihoone hoonestusala, muuta kinnistute piire ja määrata kruntidele juurdepääsud ning liikluskorraldus.
7) Jõhvi linn, Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneering (algatatud Jõhvi Vallavalitsuse 27.09.2011 korraldusega nr 2031). Planeeringu koostamise eesmärgiks on Kutse tn 5a krundi jagamine kaheks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine ühepereelamute püstitamiseks.
8) Jõhvi linna Metalli tn 2 ja Metalli tn 4 kruntide detailplaneering (algatatud Jõhvi Vallavalitsuse 22.11.2011 korraldusega nr 2176). Planeeringu koostamise eesmärgiks on kruntide liitmine ning tekkinud suvilakrundile ehitusõiguse määramine ühe aiamaja ja kuni kahe abihoone püstitamiseks.

Jõhvi Vallavalitsus kavatseb 2012. aastal algatada Jõhvi lennuvälja territooriumi detailplaneeringu (planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine lennujaama teenindavate ehitiste jaoks ning lennuvälja maa-ala suurendamine, mis annaks võimaluse lennuraja pikendamiseks) ning Jõhvi linna Linda 15 krundi (Maag Piimatööstus AS territoorium) detailplaneeringu (planeeringu koostamise eesmärk on krundi ehitusõiguse määramine piimatööstuse kompleksi laiendamiseks).