You are here

Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kohtla-Järve – Sompa – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ avaliku väljapaneku pikendamise ja avaliku arutelu teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kohtla-Järve – Sompa – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ avalik väljapanek oli välja kuulutatud 3. jaanuarist 2012 - 31. jaanuarini 2012. Jõhvi Vallavalitsus pikendab teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kestust kuni 15. veebruarini 2012. Teemaplaneeringu lahendusega saab tutvuda tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Tammiku aleviku raamatukogus tööajal (Tammiku 1a, Tammiku alevik, Jõhvi vald), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ning Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (ÜP-5). Avaliku väljapaneku ajal võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta posti teel (Jõhvi Vallavalitsus, Keskväljak 4, Jõhvi 41595) või elektronpostiga (johvi@johvi.ee).
Teemaplaneeringu eesmärk on leida sobiv asukoht VKG Soojus AS poolt kavandatavale soojatrassile Jõhvi valla territooriumil ning vastaval maa-alal maade kasutustingimuste täpsustamine. Kavandatava soojatrassi rajamise eesmärgiks on Kohtla-Järve Sompa ja Ahtme linnaosa ning Jõhvi linna varustamine soojaga peale Ahtme soojuselektrijaama sulgemist (kavandatud aastaks 2013). Lisaks paraneb varustuskindlus Tammiku (Jõhvi vald) piirkonnas, kus uue trassi rajamisel asendatakse uuega osa vanast infrastruktuurist ning tekib võimalus Käva piirkonna (Kohtla-Järve linna Järve linnaosa) liitmiseks keskküttevõrgustikku. Soojatrass on kavandatud rajada maa-alusena. Trassi alguspunktiks on kavandatud Kohtla-Järve Põhja SEJ ning lõpp-punktiks Ahtme pumbajaam asukohaga Puru tee 75. Teemaplaneeringu lahenduse kohaselt on soojatrassi trassikoridori laiuseks üldjuhul 30 m, taristuobjektide ja/või eluasemete piirkonnas vajadusel vähem, vastavalt vaba maa-ala olemasolule. Trassikoridori piires kulgeb 2 m laiune trassiala koos kaitsevööndiga. Trassi ja trassi kaitsevööndi ala laiuseks kokku on 8 m. Soojatrassi rajamiseks ei ole vajalik maa-ala kruntimine, trassi rajamise aluseks on maaomanikega sõlmitavad isikliku kasutusõiguse lepingud. Trassikoridori poolt hõlmataval maa-alal ei kaasne olulisi piiranguid põllumajandusliku maakasutuse osas, arvestada tuleb ligipääsuvajaduse ning kaevude paiknemisega.Trassikoridori poolt hõlmataval maa-alal tuleb ehitustegevus kuni soojatrassi projekti valmimiseni kooskõlastada VKG Soojus AS-ga. Trassi ja trassi kaitsevööndi alal (8 m) ehitustegevust kavandades tuleb see kooskõlastada soojatrassi omanikuga. Trassiala ulatusega 2 m peab üldjuhul jääma ehitistest vabaks. Trassi rajamise järgselt säilivad olemasolevad liikumisvõimalused. Lõikumiskohtadel olemasolevate teedega viiakse trass tee alt läbi kas tee lahtikaevamise või läbipuurimise abil. Olemasolevate teede kandevõime ei muutu.
Planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnamõjude eelhinnangu kohaselt olulisi keskkonnamõjusid.
Käesolev teemaplaneering täiendab Jõhvi valla kehtivat üldplaneeringut joonobjekti trassikoridori kavandamisega. Jõhvi valla üldplaneeringuga kehtestatud maade juhtotstarbeid ning kasutustingimusi käesoleva teemaplaneeringuga ei muudeta. Kavandatava soojatrassi rajamisega kaasnevad maakasutuse piirangud rakenduvad konkreetsetel katastriüksustel, mida trass läbib ning sätestatakse täpsemalt iga maaomanikuga sõlmitavas isikliku kasutusõiguse lepingus trassi eelprojekti koostamise käigus.
Teemaplaneeringu avalik arutelu toimub 16. veebruaril 2012 kell 13.00 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 314, Keskväljak 4, Jõhvi).