You are here

Jõhvi linna Metalli tn 2 ja Metalli tn 4 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 22.11.2011 korraldusega nr 2176 Jõhvi linna Metalli tn 2 ja Metalli tn 4 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Malmi ja Metalli tänavate piirkonnas asuvas endise aiandusühistu Jõhvi Metallist territooriumil (lisa 1). Planeeritav ala hõlmab Metalli tn 2 kinnistut (katastritunnus 25301:015:0018), Metalli tn 4 kinnistut (25301:015:0017) ja nende lähiala. Planeeritava ala suurus ca 1280 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kruntide liitmine ning tekkinud suvilakrundile ehitusõiguse määramine ühe aiamaja ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbega, milleks on aiandus- ja suvilakruntide maa. Planeeringu lahendus on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“, kus lubatud hoonestuse kõrguseks planeeringualal on kuni 9 m. Samuti ei asu planeeritav ala teemaplaneeringu kohaselt miljööväärtuslikul ega linnaehituslikult olulisel alal.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 11. novembri 2011 kirjaga nr V 6-8/11/33331-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel:
1) kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale;
2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte;
3) planeering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga;
4) planeeringuala ei asu miljööväärtuslikul ega linnaehituslikult olulisel alal;
5) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi;
6) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“. Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee