You are here

Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 17.mail 2011.a kell 13.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis ( Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas Jõhvi linnas Malmi tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelisel territorriumil ning hõlmab Malmi tn 8 kinnistut ja läheduses asuvat reformimata riigimaad, mille kaudu lahendatakse juurdepääs kinnistule. Planeeritava ala suurus ca 18 ha. Planeeringuga soovitakse Malmi tn 8 kinnistu osas teostada krundijaotus ning määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus olemasolevate tootmishoonete laiendamiseks ja uute hoonete püstitamiseks. Jätkuvalt reformimata riigimaale moodustatakse transpordimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega krundid. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas. Detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub 10.05.2011 – 17.05.2011 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee