You are here

Avaliku ja üle kolmemeetrise diameetriga lõkke tegemise nõuded

Lõkke tegemisel järgi tuleohutusnõudeid!

Avaliku ja üle kolmemeetrise diameetriga lõkke tegemise nõuded

1. Lõkke tegemise koht paikneb väljaspool hoonet asuval maa-alal.
2. Lõke tehakse selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.
3. Lõke asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning lõkke tegemisega ei tohi kaasneda tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.
4. Üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
5. Üle kolmemeetrise läbimõõduga ja avaliku lõkke tegemisel kooskõlastatakse lõkkekoha asukoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed asukohajärgse päästekeskusega.
6. Tule leviku takistamiseks puhastatakse lõkkekoha ja grillimise koha vahetu ümbrus vähemalt poole meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist, vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest.
7. Tuleohu vältimiseks:
- jälgitakse tule tegemisel tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule põlevmaterjalile;
- kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, siis tehakse tuld vaid nõrga tuulega ehk siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis;
- paigutatakse tule tegemiseks mõeldud küttepuud ja muu põlevmaterjal selliselt, et oleks välistatud selle süttimine lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest;
- kastetakse vajadusel lõkkekohta ja grillimise kohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks;
- piiratakse lõkkekoht vajadusel kivide või pinnasevalliga;
- rakendatakse vajadusel muid meetmeid või abinõusid tuleohu vähendamiseks.
8. Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on üle ühemeetrise läbimõõduga ja avaliku lõkke puhul sobivaks tulekustutusvahendiks vähemalt kaks 2 kg või üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.
9. Täiendavate tulekustutusvahenditena kasutatakse kululuuda või samalaadset vahendit, liiva või muid materjale ja vahendeid, millega tagatakse tule leviku piiramine.
10. Tulekustutusvahend paikneb lõkkekohas ja kattega lõkkekohas selliselt, et seda oleks võimalik koheselt kasutada.

NB! Lõkkekohas tagatakse tule tegemisel pidev järelevalve ning pärast lõkke tegemist tagatakse tuleohutus, kustutades tuli sobilike vahenditega!

Kohaliku päästekeskusega peab kooskõlastama kõik avalikud lõkked (jaanituli, laadatuli jms) ja üle kolmemeetrise diameetriga lõkked.

Selleks tuleb teha:

1. Esitada asukohajärgsele päästekeskusele (oma elukohale kõige lähemal asuvasse päästekomandosse) lõkke kooskõlatamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
- avaliku ürituse korral ürituse nimi ja aadress;
- lõkke tegemise asukoha plaan (lõkke aadress, ligikaudne diameetri suurus, asukoht ja kaugus metsast, hoonetest ja põlevmaterjalidest meetrites);
- tuleohutuse tagamise meetmed (lõkkeplatsi ettevalmistamine, tulekustutusvahendite valik ja hulk);
- tuleohutuse eest vastutava isiku andmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress).
2. Päästekomando pealik hindab taotluses toodud andmete põhjal lõkke tegemise tuleohutust. Vajadusel käib kohal. Annab taotlusele kooskõlastuse, kui kõik nõuded on täidetud.

Lisainfot saab ööpäevaringselt töötavalt päästeala infotelefonilt 1524 ja veebileheküljelt: www.rescue.ee