You are here

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise teade

Jõhvi Vallavolikogu algatas 20.04.2011 otsusega nr 108 Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas Jõhvi linnas Malmi tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelisel territorriumil ning hõlmab Malmi tn 8 kinnistut ja läheduses asuvat reformimata riigimaad, mille kaudu lahendatakse juurdepääs kinnistule. Planeeritava ala suurus ca 18 ha. Planeeringuga soovitakse Malmi tn 8 kinnistu osas teostada krundijaotus ning määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus olemasolevate tootmishoonete laiendamiseks ja uute hoonete püstitamiseks. Jätkuvalt reformimata riigimaale moodustatakse transpordimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega krundid. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas.
Sama otsusega jäeti algatamata Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna: 1) kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 4) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 5) kuigi detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut, ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju, sest planeeringugasoovitakse muuta üldplaneeringuga määratud tootmise reservmaa sihtotstarve hoonestuseta transpordimaaks (eelkõige uute juurdepääsuteede tarbeks) ja üldkasutatavaks maaks; 5) planeeringuga ei kavandatata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-süsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 6) Keskkonnaameti Viru regioon ei pea vajalikuks keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimist kuna detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei too endaga kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist KeHJS tähenduses. Otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ning Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee