You are here

Malmi tn 2, Malmi tn 2b, Malmi tn 2e kruntide detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuva Malmi tn 2, Malmi tn 2b, Malmi tn 2e kruntide detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 2.märtsil 2011.a kell 14.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314).
Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Tallinn-Narva raudtee vahetus läheduses ning piirneb  loodest Malmi tänavaga. Planeeritav ala hõlmab Malmi tn 2b, Malmi tn 2, Malmi tn 2e kinnistuid. Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha. Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Malmi tn 2 kinnistu jagamine kaheks ning planeeringuala kruntidele ehitusõiguse määramine. Malmi tn 2 krundile soovitakse  ehitusõigust kahe hoone püstitamiseks olemasolevate hoonete asukohas. Malmi tn 2 krundist eraldatavale maatükile soovitakse ehitusõigust kiirabi liini ja varuautode garaažide ehitamiseks. Malmi tn 2b krundi olemasolev hoone soovitakse ühendada planeeritavate garaažidega. Malmi tn 2e kinnistu osas muudatusi ei planeerita. Detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub 21.02.2011 – 02.03.2011 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee