You are here

Jõhvi linna Pargi tn 46 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 20. veebruari 2018. a korraldusega nr 208 Jõhvi linna Pargi tn 46 ja lähiala detailplaneeringu  ning ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist (edaspidi KSH).
Planeeritav maa-ala hõlmab Pargi tn 46 (25301:008:0082, ärima 100%, pindala 4645 m²) ja osaliselt Pargi tn L10 (25301:013:0069, transpordimaa 100%) kinnistut. Planeeritava maa-ala piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala pindala on ca 5630 m². Planeeritav maa-ala asub altkaevandatud alal.
Planeeritav maa-ala piirneb põhjast Pargi tänav L10 (25301:013:0069, transpordimaa 100%, pindala 6880 m²), idast Pargi tn 48 (25301:008:0093, ärimaa100%, pindala 7010 m²), lõunast Jõhvi linnapargi (25301:008:0123, üldkasutatav maa 100%, pindala 277252 m²), läänest Jõhvi linnapargi (25301:008:0123, üldkasutatav maa 100%, pindala 277252 m²) ja Pargi tn 44 (25301:008:0072, elamumaa 50%, ühiskondlike ehitiste maa 50%, pindala 3008 m²) kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala sihtotstarbe muutmine ärimaast korterelamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kahele hoonele, sealhulgas ühele kolmekorruselisele korterelamule (kuni 3 korrust maa peal ja 1 korrus maa all) ning ühele parklahoonele või autode varjualusele, teede ja liikluskorralduse ning haljastuse lahendamine.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve korterelamumaa (EK).  
 
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee (planeeringute register/DP-168).