You are here

Jõhvi linna Linda tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Linda tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 14. märtsist kuni 27. märtsini 2018. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8:00-ist kuni 16:30-ni ja Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal.
 
Jõhvi linna Linda tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering hõlmab Linda tn 15 (25301:009:0105, tootmismaa 100 %, pindala 26043 m²), osaliselt Linda tn T3 (25301:009:0158, transpordimaa 100 %, pindala 3981 m²), osaliselt Mureli tn T2 (25301:004:0119, transpordimaa 100%, pindala 6028 m²) kinnistuid ja reformimata riigimaad Linda tn 15 kinnistu ja 1 (E20) Tallinn-Narva põhimaantee vahelisel alal (EHAK kood 2270). Planeeritava ala piir on toodud detailplaneeringu joonistel. Planeeritava ala pindala on ca 6,5 ha. Planeeritav ala ei ole altkaevandatud ja sinna ei ulatu maardlate ala.
Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Linda tn 15 asuva AS-i Farmi Piimatööstus tootmiskompleksi laiendamine valmistoodangu lao osas ning reformimata riigimaa kruntideks jagamine. Detailplaneeringuga määratakse juurdepääsuteede, parklate ja jaotusmagistraali 1 (E20) Tallinn-Narva põhimaanteega paralleelse kogujatee trassi võimalik asukoht ning liikluskorralduse üldised põhimõtted. Detailplaneeringu lahendus on piirkonda sobiv, kooskõlas ümbritseva keskkonnaga ja olemasoleva hoonestusstruktuuriga ning selle elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju alal ja lähiümbruses keskkonnatingimuste osas. 
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127), sest üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta üle 30%.
 
Detailplaneeringuga saab tutvuda Jõhvi valla dokumendihalduse avalikus liideses, planeeringute register DP-161.