You are here

Jõhvi valla, Sompa Küla, Uue-Kevade maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu võttis 20.05.2010 otsusega nr 46 vastu Jõhvi valla, Sompa Küla, Uue-Kevade maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu (koostanud Tartu Arhitektuuribüroo, töö nr 33/07). Vastavalt planeerimisseaduse §18 korraldab Jõhvi Vallavalitsus planeeringu avaliku väljapaneku 25.06–23.07.010.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee

Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on kinnistu jagamine; planeeritavate kruntide maakasutuse sihtotstarbe muutmine; kruntidele hoonestusala määramine automaattankla, lao- ja keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete hoonete ehitamiseks; kruntidele juurdepääsude ning liikluskorralduse lahendamine. Planeeritav ala hõlmab Uue-Kevade kinnistut (25201:002:0249) ning planeeringuala suurus on ca 2,9 ha.

Planeeringulahenduse kohaselt jagataks maa-ala 12 krundiks, millest 5 krunti on planeeritud äri- ja tootmismaa, 2 krunti ärimaa ning 3 krunti transpordimaa sihtotstarbega. Lisaks moodustatakse alajaama tarbeks tootmismaa krunt ning üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. Kavandatavate äri- ja tootmismaa kruntide suurused on vahemikus 2000 – 3816m² (alajaama krunt on 85m²). Igale äri- ja tootmismaa krundile (v.a alajaama krundile) antakse ehitusõigus ühe kuni 10m kõrguse hoone püstitamine. Kruntide lubatud hoonestusalade suurused on vahemikus 263 – 1282m² (alajaama krundil kuni 25m²). Üldkasutatava maa sihtotstarbega krundi suurus on 4835m² ning transpordimaa krundid vahemikus 424-3589m².

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas - maatulundusmaa muudetakse äri-, tootmis- ja transpordimaaks.