You are here

Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek ka arutelu

Avalikustatavad failid

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avaliku väljapaneku ja avalik arutelu teade

Jõhvi Vallavolikogu algatas 18. veebruaril 2010 otsusega nr 35 Jõhvi linnas Malmi 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Koos detailplaneeringuga algatamise otsusega algatati ka keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Malmi tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelisel territooriumil. Planeeringuala hõlmab Malmi tn 8 kinnistut (katastritunnus 25301:013:0140, sihtotstarve tootmismaa, pindala 125 904 m²) ning läheduses asuvat reformimata riigimaad, mille kaudu lahendatakse juurdepääs kinnistule. Planeeritava ala suurus on ca 18 ha. Planeeringuga soovitakse Malmi tn 8 kinnistule määrata ehitusõigus kuni 20 MW võimsusega koostootmisjaama ehitamiseks. Koostootmisjaama põhikütuseks on eeldatavalt turvas. Võimaliku reservkütusena nähakse ette maagaas ja/või põlevkiviõli. Planeeringuga tagatakse uus juurdepääsutee läbi reformimata riigimaa, algusega Pargi tänavalt (Jõhvi-Kose teelt). Kavandatava detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringut „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“ lubatud hoonestus kõrguse osas.

KSH ja detailplaneeringu osapooled ja kontaktandmed:

1) Planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavolikogu (Keskväljak 4,Jõhvi); 2) Planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Jõhvi Vallavolikogu (Keskväljak 4, Jõhvi); 3) Planeerimisdokumendi koostaja on Eesti Energia AS Kinnisvara (A.H.Tammsaare tee 118b, Tallinn)

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse ning KSH programmi avalik väljapanek toimub 2.-15. juunini 2010.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega ning KSH programmiga saab tutvuda:

  • Jõhvi Vallavalitsuses (Jõhvi, Keskväljak 4) ning kodulehel www.johvi.ee

  • Hendrikson & Ko kontoris Tartus Raekoja plats 8 ning kodulehel www.hendrikson.ee „Avalikud dokumendid“ alajaotuses „Ida-Virumaa“.

Samal ajal saab saab detailplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi:

  • OÜ-le Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu; tel 7409 806; e-kiri: kuido@hendrikson.ee);

  • Jõhvi Vallavalitsusele (Keskväljak 4, Jõhvi 41595; tel 33 63 741; e-kiri: johvi@johvi.ee).

KSH programmi ning detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 17. juunil 2010 kell 14.00 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 314, Keskväljak 4, Jõhvi).

 

Kavandatav tegevus ei tekita riigipiiriülest mõju.