You are here

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi maakorraldaja ametikoha ajutiseks täitmiseks.

Maakorraldaja ametikoha eesmärgiks on maareformi läbiviimine Jõhvi valla territooriumil ning maakorralduse, maakasutuse ning planeerimis- ja ehitusalase maaga seotud tegevuse koordineerimine vastavalt Eesti Vabariigi seadusele.
 
Nõuded kandidaadile: 
  • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
  • omama erialast kõrgharidust või eriharidust ja 3 aastast eelnevat töökogemust;
  • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
  • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
  • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
  • kirjalik avaldus;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • motivatsioonikiri tulevasest tööst maakorraldajana;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Konkursi kontaktisik on abivallavanem Vadim Ivlijev, e-posti aadress vadim.ivlijev@johvi.ee.
Dokumendid peavad olema laekunud eesti keeles hiljemalt 23. juuli 2017 Jõhvi Vallavalitsusse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 (ümbrikule märkida „Jõhvi Vallavalitsuse maakorraldaja“) või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee (teema „Jõhvi Vallavalitsuse maakorraldaja”). Lisainfo telefonidel 336 3742 või513 4441.

http://www.avalikteenistus.ee/?id=47707&tpl=1063&c_tpl=1075

Undefined