You are here

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks.

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseaduse ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Jõhvi vallas.
 
Nõuded kandidaadile: 
 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama kõrgharidust ehituse alal;
 • omama ettekujutust ehitusest ning tundma vastavat seadusandlust ning soovitavalt omama töökogemust;
 • tundma ehitisregistrit ning omama menetlemistoimingute läbiviimise oskust;
 • omama hankemenetluse läbiviimise kogemust tellija ja töövõtja rollis;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
 
Ehitusspetsialisti palk on vastavalt palgajuhendile.
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst ehitusspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Konkursi kontaktisik on Vadim Ivlijev, e-posti aadress vadim.ivlijev@johvi.ee.
 
Dokumendid esitada eesti keeles 30. juuniks 2017 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitusspetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 513 4441.
 
Undefined