You are here

Jõhvi linna Sompa tn 21 ja Sompa tn 23 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Jõhvi Vallavalitsuse 9. mai 2017 korraldusega nr 2345 kehtestati  Jõhvi  linna Sompa tn 21 ja Sompa tn 23 kruntide ning lähiala detailplaneering (koostanud: Inari Works OÜ, töö nr DP 58-17).
Sama korraldusega tunnistati kehtetuks Jõhvi Vallavalitsuse 4. oktoobri 2016 korraldus nr 1917 „Jõhvi linna Sompa tn 21 ja Sompa tn 23 kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine”.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk.
Jõhvi linna Sompa tn 21 ja Sompa tn 23 katastriüksuste piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele hoonestusala ning ehitusõiguse määramine.
 
Planeerimisettepanek.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse olemasolevate kruntide baasil kaks uut elamu krunti. Pos 1 krundile (pindala 5420 m²) on kavandatud ehitusõigus ühe elamu (2 korrust, kuni 9 m kõrge) ja nelja abihoone (1 korrus, kuni 7 m kõrge) ehitamiseks. Pos 2 krundile (pindala 1672 m²) on kavandatud ehitusõigus ühe elamu (2 korrust, kuni 9 m kõrge) ja kahe abihoone (1 korrus, kuni 7 m kõrge) ehitamiseks. Osaliselt planeeringualale jääva transpordimaa krundi osas muudatusi ei kavandata.
 
Vastavus üldplaneeringule.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127), mille kohaselt planeeritava ala juhtotstarve on pereelamumaa (EP).
 
Korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (aadress: Jõhvi linn, Kooli 2) või valla veebilehel www.johvi.ee (planeeringute register, DP-163).