You are here

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi õigusnõuniku ametikoha täitmiseks.

Õigusnõuniku ametikoha eesmärgiks on tagada vallavalitsuse tegevuse vastavus õigusaktidele ning vallavolikogu ja -valitsuse liikmete ning kantselei õigusalane teenindamine, sh ametiisikute informeerimine kehtivast ja muutuvast seadusandlusest.
 
Nõuded kandidaadile: 
* omama õigusalast kõrgharidust (magistri tase);
* valdama eesti keelt C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ja vene keelt suhtlustasandil;
* omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada; 
* omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast ja Euroopa Liidust; 
* omama arvuti kasutamise oskust tööks vajalikul tasemel (teksti- ja tabelitöötlus, internet, meili- suhtlus jms);
* olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
* kirjalik avaldus;
* ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
* elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
* motivatsioonikiri tulevasest tööst õigusnõunikuna;
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Konkursi kontaktisik on vallasekretär Piia Lipp, e-posti aadress piia.lipp@johvi.ee.
 
Dokumendid peavad olema laekunud eesti keeles hiljemalt 6. veebruari 2017 kella 11:00ks Jõhvi Vallavalitsusse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 (ümbrikule märkida „Jõhvi Vallavalitsuse õigusnõunik“) või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee (teema „Jõhvi Vallavalitsuse õigusnõunik”). Lisainfo telefonidel 336 3746 või 525 3825.
 
Undefined