You are here

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 28. detsembril 2016 korraldusega nr 2095 Jõhvi linna Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu (koostanud Tatjana Prokofjeva, töö nr DP-J 01/14).
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Veski tn 14 krundi (katastritunnus 25301:005:0360, elamumaa 100%, pindala 1903 m²) jagamine kaheks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine.
 
Planeerimisettepanek
Detailplaneeringuga on kavandatud krundile Pos 1 (pindala 930 m²) ehitusõigus ühe elamu (2 korrust, kuni 8 m kõrge) ja ühe abihoone (1 korrus, kuni 5 m kõrge) ehitamiseks ning krundile Pos 2 (pindala 973 m²) ehitusõigus ühe elamu (2 korrust, kuni 8 m kõrge) ja ühe abihoone (1 korrus, kuni 5 m kõrge) ehitamiseks.  
 
Vastavus üldplaneeringule
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127), mille kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve pereelamumaa.
 
Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Kooli 2, Jõhvi) ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee/planeeringute register DP-141.