You are here

Estonia ja Viru kaevanduste keskkonnamõju hindamise programmide avalikustamine ja avalik arutelu

Keskkonnaministeerium teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lõikest 2 AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse ning AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmide avalikustamisest.

AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse ning AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse KMH programmide avalik arutelu toimub üheskoos.

Eesti Energia Kaevandused AS (uue ärinimega AS Enefit Kaevandused, registrikood 10032389) ja VKG Kaevandused OÜ (registrikood 1085884) esitasid Keskkonnaministeeriumile Viru põlevkivikaevanduse kaevandamisloa KMIN-053, Estonia kaevanduse kaevandamisloa KMIN-054, Ahtme II kaevanduse kaevandamisloa KMIN-119, Sompa kaevanduse kaevandamisloa KMIN-055 ja Ojamaa põlevkivikaevanduse kaevandamisloa KMIN-066 muutmiseks (saabunud 15.05.2015, reg nr 12-10/15/4260). Kõikide nimetatud lubade alusel kaevandatakse põlevkivi allmaakaevandamise viisil. Vastavalt AS Enefit Kaevandused 14.01.2016 kirjale nr EP-KES-1.01/287-12 lahendatakse KMIN-054 pikendamise taotlus eraldiseisvalt.

AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 KMH käsitleb maavara kaevandamisloa kehtivuse pikendamise taotlust. Taotluse kohaselt ei ole Estonia kaevanduses põlevkivivaru täielikult ammendunud ning soovitakse pikendada 10 aasta võrra.

AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse eesmärgiks on Enefit Kaevandused AS Viru kaevanduse kaevandamisloa KMIN-053 muutmine kaheks eraldiseisvaks kaevandamisloaks. Uuele mäeeraldisele, Viru II, antakse uus maavara kaevandamisluba, mis registreeritakse ümber VKG Kaevandused OÜ nimele. Täiendavalt taotleb Enefit Kaevandused AS kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054 ja KMIN-119 muutmist selliselt, et ühine kaevandamise aastamäär oleks 8,2 mln t ning kaevandamislubade KMIN-053 pikendamist 10 a võrra. Lisaks taotleb VKG Kaevandused OÜ kaevandamislubade KMIN-055, KMIN-066 ja tekkiva Viru II mäeeraldise kohta antava kaevandamisloa muutmist selliselt, et lubade ühine maksimaalne aastamäär oleks 3,5 mln t.

KMH osapooled:

Arendajad on Osaühing VKG Kaevandused (registrikood: 10854884) (aadress Võnnu küla, Ida-Viru maakond, kontaktisik Margus Kottise, e-post Margus.Kottise@vkg.ee, telefon 509 9590)

ning Enefit Kaevandused AS (registrikood: 10032389) (aadress Jaama 10, Jõhvi, kontaktisik Merilin Keerme, e-post Merilin.Keerme@energia.ee, telefon 530 1544 8).

Otsustaja on Keskkonnaministeerium (kontaktisik Kaur Kõue, e-post kaur.koue@envir.ee, telefon 626 2868)

Juhtekspert on Riin Kutsar (KMH litsents nr KMH00131) OÜ Hendrikson & Ko (registrikood: 10269950) kontaktisik Riin Kutsar, e-post riin@hendrikson.ee, telefon 5269962.

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda kuni 20.12.2016 tööaegadel Keskkonnaministeeriumis. Lisaks on KMH programm leitav elektrooniliselt Keskkonnaministeeriumi veebilehel: http://www.envir.ee/et/kmh-teated/.

KMH programmide kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni avaliku arutelu toimumiseni (s.o 20.12.2016) tööaegadel Keskkonnaministeeriumis eelpool toodud kontaktidel või kirjalikult aadressil keskkonnaministeerium@envir.ee.

 

KMH programmide avalik arutelu toimub 20.12.2016 kell 15.00 Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontori nõupidamise saalis aadressil Pargi 15, Jõhvi.