You are here

Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu

Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega 18. oktoobrist 2016 nr 1948 võeti vastu Jõhvi linna Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneering (koostaja: Tatjana Prokofjeva, töö nr DP-J 01/14).
 
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku alates 29. novembrist kuni 13. detsembrini 2016. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8.00 – 16.30 ja Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi). Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-141).
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk.
Veski tn 14 krundi (katastritunnus 25301:005:0360, elamumaa 100%, pindala 1903 m²) jagamine kaheks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine.
  
Planeerimisettepanek. 
Detailplaneeringuga on kavandatud krundile Pos 1 (pindala 930 m²) ehitusõigus ühe elamu (2 korrust, kuni 8 m kõrge) ja ühe abihoone (1 korrus, kuni 5 m kõrge) ehitamiseks ning krundile Pos 2 (pindala 973 m²) ehitusõigus ühe elamu (2 korrust, kuni 8 m kõrge) ja ühe abihoone (1 korrus, kuni 5 m kõrge) ehitamiseks.  
 
Vastavus üldplaneeringule. 
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127), mille kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve pereelamumaa. 
 
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu 14. detsembril 2016. aastal kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).