You are here

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Kaasiku tn 7b krundi ja lähiala detailplaneeringu

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2016 korraldusega nr 2002 Jõhvi linna Kaasiku tn 7b krundi ja lähiala detailplaneeringu (koostanud K-Projekt Aktsiaselts, töö nr 14114).
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Määrata Kaasiku tn 7b kinnistule (25301:007:0103, ärimaa 100%, pindala 1195 m²) ehitusõigus, üldiste maakasutustingimuste, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.
 
Planeerimisettepanek
Detailplaneeringuga on kavandatud krundile Pos 1 ehitusõigus kuni 5. korruselise kahe ärihoone (hoonetealuse pinnaga kuni 300 m² ja kõrgusega kuni 18 m) ehitamiseks ning reformimata riigimaale Pos 2 transpordimaa sihtotstarbega krunt, tagamaks juurdepääsu planeeritud ärimaa krundile ja Tartu mnt 26 kinnistule.
 
Vastavus üldplaneeringule
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa, kus lubatud hoonestuse kõrgus on kuni 18 m (5 korrust).
 
Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Kooli 2, Jõhvi) ja Jõhvi valla veebilehel planeeringute register DP-151.