You are here

Jõhvi Vallavolikogu otsus otsus 15. septembril 2016 nr 211

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja planeerimisseaduse § 128 lõike 1 ning lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 39 „Jõhvi valla ehitusmäärus” § 4 punktist 4, vallavolikogu

o t s u s t a b :

1. Algatada Jõhvi valla Kahula küla Salu kinnistu (registriosa nr 331708; katastritunnus 25201:002:0190) detailplaneeringu koostamine ja mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.
1.1 Planeeringuala hõlmab Salu kinnistut (katastritunnus 25201:002:0190, maatulundusmaa 100%, pindala 3,4 ha). Planeeritava ala piir on toodud lisas (ühel lehel). Planeeringu ala asub altkaevandatud alal.
1.2 Planeeritav ala piirneb põhjast Silla kinnistuga (25201:002:0180, maatulundusmaa 100%, pindala 9,3 ha), idast Rodu kinnistuga (25201:002:0032, maatulundusmaa 100%, pindala 46,2 ha), lõunast 13101 Jõhvi-Ereda teega (25201:002:0133, transpordimaa 100%, pindala 3,8 ha) ja läänest Kohtla metskond 186 kinnistuga (25101:001:0049, maatulundusmaa 100%, pindala 280,75 ha).
1.3. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Salu kinnistu jagamine elamukruntideks. Planeeritavate elamukruntide arv kuni 7.  Keskmiselt on uue planeeritava elamukrundi suurus 3500 – 4000 m² (väiksemad minimaalselt 3000 m², suurus sõltub olemasolevast looduslikust ja ehituslikust situatsioonist). Krundijaotus teostatakse risti Jõhvi-Ereda teega. Hoonestusalad planeeritakse krundi põhjaossa, väljapoole maantee kaitsevööndit. Kogujatee/juurdepääsutee vajadusel tehakse juurdepääsutee paralleelselt maanteega, kaitsevööndi alas. Kõik elamud kavandatakse sarnase arhitektuuriga, kuni kahekordsetena ja maksimaalselt kuni 8 m kõrgustena. Igale krundile planeeritakse ka 1-2 kõrvalhoonet. Elamud ja abihooned kavandatakse väljapoole maantee kaitsevööndit.
1.4     Koostatava detailplaneeringuga eesmärk ei ole kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on  nimetatud katastriüksus juhtotstarbeta maa (põllumaa boniteediga 40 hindepunkti ja enam) ja sellest lähtuvalt on tehtud ettepanek üldplaneeringu muutmiseks.
 
2.      Mitte algatada Jõhvi valla Kahula küla Salu kinnistu detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist järgmistel kaalutlustel:
2.1 planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte;
2.2 planeeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba;
2.3 planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.

3. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus ja kehtestaja Jõhvi Vallavolikogu (aadress; Jõhvi linn, Kooli 2).

4.    Teatada detailplaneeringu algatamisest:
4.1    ajalehtedes Põhjarannik ning Jõhvi Teataja;
4.2  ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning Jõhvi Vallavalitsuse veebilehel;
4.3  Keskkonnaameti Viru regioonile;
4.4  Ida-Viru maavanemale.

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.
Teet Enok
Volikogu esimees